Seniornedslagsloven
Lov om skattenedslag for seniorer

Kapitel 1 Kredsen af nedslagsberettigede personer

Kapitel 2 Indkomstgrænse i indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år

Kapitel 3 Fuldtidsbeskæftigelse

Kapitel 4 Opgørelsen af nedslaget

Kapitel 5 Opgørelse af nedslag ved dødsfald

Kapitel 6 Opgørelse og udbetaling af nedslaget

Kapitel 7 Reguleringsbestemmelser m.v.

Kapitel 8 Administrative bestemmelser

Kapitel 9 Ikrafttræden

Kapitel 1 Kredsen af nedslagsberettigede personer

 1. § 1
  En person, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år, kan for de indkomstår, hvori personen fylder 64 år og 65 år, få et nedslag i indkomstskatten i form af tilbagebetaling af en del af det betalte arbejdsmarkedsbidrag efter reglerne i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Nedslagsberettigede er personer, der
 3. Stk. 3.
  Hvis en person i et indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, ud over at være omfattet af stk. 2, nr. 1, også er omfattet af stk. 2, nr. 2 eller 3, anses personen dog for omfattet af stk. 2, nr. 1, i det pågældende indkomstår, hvis mindst 75 pct. af personens samlede vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven i det pågældende indkomstår er A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43.
 4. Stk. 4.
  Personen skal for at få et nedslag

1) erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i ansættelsesforhold, 2) erhverver indkomst i form af vederlag m.v. for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold eller 3) er selvstændigt erhvervsdrivende.

1) overholde en indkomstgrænse i de indkomstår, hvor den pågældende fylder 57 år, 58 år og 59 år efter kapitel 2, 2) opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i form af et indkomst- og arbejdstidskrav efter kapitel 3 og 3) være skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, i det indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år.

Kapitel 2 Indkomstgrænse i indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år

 1. § 2
  I de indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år, må vederlaget m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven som et gennemsnit for de tre indkomstår ikke overstige grænsen opgjort efter stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Grænsen udgør det gennemsnitlige beløb af et reguleret grundbeløb (i 1987-niveau) på 311.000 kr. for hvert af de tre indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år. Det beregnede gennemsnitsbeløb efter 1. pkt. oprundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 1.000.
 3. Stk. 3.
  Har en person erhvervet indkomst i udlandet i en periode i et eller flere af de indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år, medregnes den dokumenterede udenlandske løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i grundlaget efter stk. 1 og 2, uanset om personen i perioden har været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og § 2, og uanset om den udenlandske indkomst er omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. Den dokumenterede udenlandske indkomst i udenlandsk valuta omregnes til dansk mønt med den af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for det kalenderår, som indkomsten vedrører.

Kapitel 3 Fuldtidsbeskæftigelse

 1. § 3
  En person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen hvert indkomstår fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, optjener et vederlag som nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, der mindst svarer til 1 års ydelser på 80 pct. af højeste dagpenge, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forhøjet med satsen for arbejdsmarkedsbidraget, jf. § 3 i lov om arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalte dagpenge i et beskæftigelsesforhold, jf. lov om sygedagpenge, medregnes i opgørelsen efter 1. pkt. Vederlag fra beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob medregnes ikke i opgørelsen efter 1. pkt.
 1. § 4
  For en person omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, er det endvidere en betingelse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget, at vedkommende hvert indkomstår fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, opfylder et arbejdstidskrav som nævnt i stk. 3 og 4 om betaling af ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem. Har en person efter 1. pkt. et forskudt indkomstår, skal arbejdstidskravet dog ikke opfyldes.
 2. Stk. 2.
  Beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob medregnes ikke til opfyldelse af arbejdstidskravet.
 3. Stk. 3.
  Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer afgørelse om, hvorvidt en person omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, er fuldtidsbeskæftiget. Arbejdsmarkedets Tillægspension anser en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen i de indkomstår i perioden nævnt i stk. 1, hvor vedkommende er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1,
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 1 anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen i de indkomstår i perioden nævnt i stk. 1, hvor vedkommende er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, indbetaler ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 15, der samlet svarer til mindst 90 pct. af fuldt årsbidrag i de indkomstår, hvor personen er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1. Perioder med beskæftigelse, der er dokumenteret efter stk. 3, nr. 2, hvorved arbejdstidskravet er opfyldt, medregnes, som om der er indbetalt ATP-bidrag for disse perioder.

1) har været bidragspligtig efter § 2 og § 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem.

 1. § 5
  Arbejdsmarkedets Tillægspension opretter og fører et register over de personer, der omfattes af § 4. Registret kan indeholde oplysninger om:
 2. Stk. 2.
  Arbejdsmarkedets Tillægspension udsender årligt en meddelelse til alle registrerede, jf. stk. 1, om den enkelte registrerede anses for fuldtidsbeskæftiget i det forudgående indkomstår. Den registrerede kan gøre indsigelse over for Arbejdsmarkedets Tillægspen­sion inden for 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.
 3. Stk. 3.
  Arbejdsmarkedets Tillægspension sender efter indkomstårets udløb meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afgørelsen efter § 4, stk. 3. Meddelelsen sendes så betids, at afgørelsen kan indgå i årsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, jf. § 10. Samtidig hermed sender Arbejdsmarkedets Tillægspension afgørelsen efter § 4, stk. 3, til den person, afgørelsen vedrører. Den pågældende person kan gøre indsigelse over for Arbejdsmarkedets Tillægspen­sion inden for 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen om, hvorvidt kravet om fuldtidsbeskæftigelse i perioden anses for opfyldt.

1) ATP-bidrag indbetalt af arbejdsgiveren, jf. § 2 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller kommunen, hvor ATP-bidraget hidrører fra indbetalinger efter § 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 2) Data fra Feriekontos register over indbetalte feriepenge for fratrådte funktionærer. 3) Øvrige oplysninger fra andre offentlige registre, som indeholder data, der er nødvendige for at opgøre, om arbejdstidskravet er opfyldt i de situationer, hvor det indbetalte ATP-bidrag ikke er retvisende, jf. § 4, stk. 3, nr. 2.

 1. § 6
  Har en person erhvervet indkomst i et andet EU/EØS-land end Danmark, på Færøerne eller i Grønland og bortset fra det indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år, ikke været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, i dele af den periode, som er nævnt i § 3, indgår størrelsen af en dokumenteret løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i udlandet for hvert af indkomstårene i vurderingen af, hvorvidt personen har været fuldtidsbeskæftiget i denne periode. Den dokumenterede udenlandske indkomst angivet i udenlandsk valuta omregnes til dansk mønt med den af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for det kalenderår, som indkomsten vedrører.
 2. Stk. 2.
  For en person omfattet af stk. 1 er der for de indkomstår, hvor personen erhverver indkomst i udlandet, ikke krav om, at vedkommende opfylder betingelserne i § 4.
 3. Stk. 3.
  Har en person i den periode, der er nævnt i § 3, erhvervet indkomst i et andet EU/EØS-land end Danmark, på Færøerne eller i Grønland og været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller § 2, stk. 1, nr. 1-4, eller 7, eller stk. 2, medregnes den udenlandske indkomst i vurderingen af, hvorvidt personen har været fuldtidsbeskæftiget i denne periode.
 4. Stk. 4.
  En person omfattet af stk. 3 anses tillige for omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, hvis mindst 75 pct. af personens samlede danske og udenlandske indkomst, som udgør vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pen­sions­ord­nin­ger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven og eventuel udenlandsk indkomst efter stk. 1, er dansk A-indkomst, jf. kildeskattelovens § 43. Tilsvarende gælder, hvis en person omfattet af stk. 3 ud over at være omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, også er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2 eller nr. 3.

Kapitel 4 Opgørelsen af nedslaget

 1. § 7
  Nedslaget udgør hvert enkelt indkomstårs betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pen­sions­beskatningsloven, som den fuldtidsbeskæftigede person optjener i hvert enkelt indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år.
 2. Stk. 2.
  For en person, der fylder 64 år i indkomstårene 2010 eller 2011, kan nedslag dog først optjenes fra og med indkomståret 2008, ligesom kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter kapitel 3 først gælder fra dette tidspunkt.
 3. Stk. 3.
  Nedslaget kan højst udgøre et grundbeløb (i 1987-niveau) på 11.300 kr. pr. indkomstår, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 1-3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af
 5. Stk. 5.
  Før nedslag for hvert enkelt indkomstår efter stk. 1 sammenlægges til en sum efter stk. 4, nr. 1, reguleres de årlige nedslag til aktuelt indkomstår. Hvert års opgjorte nedslag reguleres svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Procenten beregnes med en decimal.

1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår som nævnt i stk. 1 eller 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pen­sions­ordninger omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, som personen optjener i det indkomstår, hvor denne fylder 64 år, jf. § 8.

 1. § 8
  For perioden fra det tidspunkt i indkomståret, hvor personen fylder 64 år, frem til indkomstårets udløb udgør beregningsgrundlaget for nedslaget en forholdsmæssig del af det vederlag som nævnt i § 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år. Nedslaget for denne periode kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter § 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år i den pågældende periode, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år.
 2. Stk. 2.
  For det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, udgør beregningsgrundlaget for nedslaget det vederlag nævnt i § 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår. Nedslaget i dette indkomstår kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter § 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er 64 år i den pågældende periode. Måneden, hvor personen er fyldt 65 år, medregnes ikke. Den andel af nedslaget, der opgøres efter 2. pkt., reguleres fra det indkomstår, hvor personen fylder 64 år, til det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, med den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret.
 3. Stk. 3.
  Den forholdsmæssige fordeling efter antal måneder, jf. stk. 1 og 2, beregnes i procent, som afrundes til nærmeste hele procent.

Kapitel 5 Opgørelse af nedslag ved dødsfald

 1. § 9
  Afgår en person ved døden før det indkomstår, hvor personen ville fylde 64 år, opnås der ikke ret til nedslag efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 64 år, opgøres nedslaget efter reglerne i stk. 3-5.
 3. Stk. 3.
  Nedslaget for indkomståret nævnt i stk. 2 udgør indkomstårets faktisk betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, som en person omfattet af stk. 2 har optjent i det pågældende indkomstår. Nedslaget kan dog højst udgøre det grundbeløb, der er nævnt i § 7, stk. 3. For nedslag i indkomstårene forud for det i stk. 2 nævnte indkomstår finder § 7, stk. 1-3, anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af
 5. Stk. 5.
  Betingelserne for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget i §§ 3 og 4 finder ikke anvendelse i det indkomstår, hvor en person afgår ved døden og er fyldt eller ville fylde 64 år.
 6. Stk. 6.
  Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 65 år, finder § 7 og § 8 anvendelse ved opgørelse af nedslaget, men sluttes boet efter personen ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 3 og 4 anvendelse ved opgørelsen af nedslaget.

1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår, jf. stk. 3, eller 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pen­sions­ordninger m.v. omfattet af § 18 i pen­sions­beskatningsloven, som en person omfattet af stk. 2, faktisk har optjent i det pågældende indkomstår.

Kapitel 6 Opgørelse og udbetaling af nedslaget

 1. § 10
  Afgørelsen af, i hvilket omfang personen er berettiget til nedslag, fremgår af personens årsopgørelse for det indkomstår, hvori denne fylder 64 henholdsvis 65 år. Dette gælder dog ikke, hvis personen kan være omfattet af § 6 og ikke har fået en afgørelse efter § 14 eller et bindende svar herom eller ikke over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremlagt dokumentation efter § 4, stk. 3, nr. 2. I disse tilfælde kan personen anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse af ansættelsen efter eventuelt at have fremlagt dokumentation over for Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 1. § 11
  Det opgjorte nedslag efter §§ 7 og 8 eller § 9 medregnes ved opgørelsen af slutskatten efter kildeskattelovens § 60 for det indkomstår, hvor personen fylder 64 henholdsvis 65 år.
 2. Stk. 2.
  Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i det indkomstår, hvor vedkommende er fyldt eller ville fylde 64 år eller 65 år, og har optjent nedslag efter §§ 7 og 8 eller § 9, gælder følgende:
 3. Stk. 3.
  Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i indkomståret efter et indkomstår, hvori vedkommende har været berettiget til nedslag og boet efter den nedslagsberettigede person sluttes ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 2, nr. 4, tilsvarende anvendelse.

1) Hvis den nedslagsberettigede persons dødsbo er omfattet af dødsboskattelovens afsnit II og dødsboet efter dødsboskattelovens § 6 er fritaget for beskatning, udbetales nedslaget til dødsboet. Hvis dødsboet skal betale et beløb efter dødsboskattelovens § 15, stk. 4, modregnes nedslaget dog i dette beløb. I det omfang modregning efter 2. pkt. ikke kan ske, udbetales nedslaget til dødsboet. 2) Hvis den nedslagsberettigede persons dødsbo er omfattet af dødsboskattelovens afsnit II og dødsboet ikke er fritaget for beskatning efter dødsboskattelovens § 6, modregnes nedslaget i det beløb, der skyldes efter dødsboskattelovens § 30 A, stk. 1, efter at der er foretaget eventuel modregning efter § 30 A, stk. 2-4. I det omfang modregning ikke kan ske, udbetales nedslaget til dødsboet. 3) Hvis boet efter den nedslagsberettigede person overtages af en længstlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens afsnit III, modregnes nedslaget i den længstlevende ægtefælles samlede skattetilsvar efter dødsboskattelovens § 63, stk. 1, sidste pkt. I det omfang modregning ikke kan ske, udbetales nedslaget til den længstlevende ægtefælle. 4) Hvis boet efter den nedslagsberettigede person sluttes ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, bortfalder nedslaget. Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, ikke separeret og samlevende med den længstlevende ægtefælle, udbetales nedslaget dog til den længstlevende ægtefælle uden om boet.

Kapitel 7 Reguleringsbestemmelser m.v.

 1. § 12
  Grundbeløbene i § 2, stk. 2, og § 7, stk. 3, reguleres efter personskattelovens § 20. Beløbet i § 2, stk. 2, oprundes efter reguleringen til nærmeste hele 1.000 kr.
 1. § 13
  Har en person forskudt indkomstår, forstås ved indkomstår det forskudte indkomstår, der træder i stedet for kalenderåret, hvor personen fylder år. Hvis omlægning til eller af forskudt indkomstår indebærer, at omlægningsåret bliver en periode på under eller over 12 måneder, omregnes personens samlede indkomst for omlægningsåret, som udgør det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, således, at beløbet kommer til at svare til 12 måneders indkomst. Tilsvarende gælder for udenlandsk løn-, honorar- og arbejdsindkomst, hvor sådan indkomst efter loven medregnes i opgørelsen af indkomsten.

Kapitel 8 Administrative bestemmelser

 1. § 14
  Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning træffe afgørelse om, hvorvidt en person indtil videre og til og med det seneste indkomstår opfylder betingelserne i loven. Det gælder dog ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter § 4. Har personen arbejdet i et andet EU/EØS-land end Danmark, eller på Færøerne eller i Grønland, forudsættes det, at personen fremlægger dokumentation for sin beskæftigelse i de pågældende lande, jf. § 6.
 1. § 15
  Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har taget stilling til indsigelser efter § 5, stk. 2, eller § 5, stk. 3, kan Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelse påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.
 1. § 16
  Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for administrationen af denne lov indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra andre offentlige myndigheder, herunder kommunerne og regionerne, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Feriekonto og indkomstregisteret om
 2. Stk. 2.
  Offentlige myndigheder og kredsen af nedslagsberettigede personer skal på begæring overlade Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ankenævnet for ATP m.m. enhver oplysning, som har betydning for Arbejdsmarkedets Tillægspension og ankenævnets afgørelser i henhold til denne lov.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til brug for opgørelse af en persons beskæftigelsesgrad inden for perioden fra og med det indkomstår, hvor personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at sikre, at beskæftigelsesgraden er korrekt opgjort.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsmarkedets Tillægspension kan videregive ovennævnte oplysninger til Ankenævnet for ATP m.m. med henblik på ankenævnets behandling af klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser, jf. § 15. Oplysningerne kan videregives i elektronisk form.

1) arbejdsgiveres bidragsindbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, 2) kommuners bidragsindbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere ved udbetaling af sygedagpenge i beskæftigelsesforhold, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2 a, stk. 2, 1. pkt., 3) cpr-nummer, 4) cvr-nummer, 5) fratrådte funktionærers cpr-nummer og perioder, hvor der er udbetalt feriegodtgørelse, og 6) hvorvidt personer, der fra og med 2010 til og med 2016 fylder 64 år, er eller har været beskæftiget med løntilskud i perioden, jf. § 3 og § 4, stk. 2.

 1. § 17
  Arbejdsmarkedets Tillægspension yder administrativ bistand i forbindelse med administrationen af denne lov.

Kapitel 9 Ikrafttræden

 1. § 18
  Loven træder i kraft den 1. juli 2008.
 1. § 19
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008MARGRETHE R./ Kristian Jensen