Seniornedslagsloven § 11

  1. § 11
    Det opgjorte nedslag efter §§ 7 og 8 eller § 9 medregnes ved opgørelsen af slutskatten efter kildeskattelovens § 60 for det indkomstår, hvor personen fylder 64 henholdsvis 65 år.
  2. Stk. 2.
    Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i det indkomstår, hvor vedkommende er fyldt eller ville fylde 64 år eller 65 år, og har optjent nedslag efter §§ 7 og 8 eller § 9, gælder følgende:
  3. Stk. 3.
    Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i indkomståret efter et indkomstår, hvori vedkommende har været berettiget til nedslag og boet efter den nedslagsberettigede person sluttes ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 2, nr. 4, tilsvarende anvendelse.