Kildeskatteloven § 60

 1. § 60
  I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter § 61, stk. 3, og afgiften omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5-9, modregnes nedennævnte beløb vedrørende samme år:
  1. a) Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat.
  2. b) Foreløbige skattebeløb, som har skullet indbetales efter § 68.
  3. c) Foreløbige skattebeløb, som har skullet betales i henhold til skattebillet.
  4. d) De i § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb.
  5. e) Beløb, som den skattepligtige har indbetalt i henhold til § 59.
  6. f) Beløb efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 22 b, stk. 5.
  7. g) Beløb efter personskattelovens § 8 a, stk. 5.
  8. h) Beløb, der er indbetalt som acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, stk. 8-10.
  9. i) Beløb efter § 6 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.
  10. j) Nedslag efter lov om skattenedslag for seniorer.
  11. k) Beløb efter lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.
 2. Stk. 2.
  For personer, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, modregnes de i stk. 1, litra c-f og litra j og k, nævnte beløb samt
  1. a) foreløbige skattebeløb, som i løbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst,
  2. b) foreløbige skattebeløb, som i løbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, har skullet indbetales efter § 68.
 3. Stk. 3.
  Ved opgørelsen af det beløb, der skal modregnes efter stk. 1 eller stk. 2, fradrages skatter, der måtte være tilbagebetalt i henhold til § 55.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter der åbnes adgang til, at ægtefæller, der er samlevende ved udgangen af det år, for hvilket slutskatten skal beregnes, kan erklære sig indforstået med, at eventuel overskydende skat, der efter reglerne i § 62 tilkommer den ene af ægtefællerne, anvendes til udligning af eventuel restskat, som efter reglerne i § 61 påhviler den anden ægtefælle. I det omfang der efter udligning efter 1. pkt. bliver tale om restskat eller overskydende skat for en af ægtefællerne, opkræves denne efter reglerne i § 61, henholdsvis udbetales efter reglerne i § 62.