Seniornedslagsloven § 8

  1. § 8
    For perioden fra det tidspunkt i indkomståret, hvor personen fylder 64 år, frem til indkomstårets udløb udgør beregningsgrundlaget for nedslaget en forholdsmæssig del af det vederlag som nævnt i § 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år. Nedslaget for denne periode kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter § 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år i den pågældende periode, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år.
  2. Stk. 2.
    For det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, udgør beregningsgrundlaget for nedslaget det vederlag nævnt i § 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår. Nedslaget i dette indkomstår kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter § 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er 64 år i den pågældende periode. Måneden, hvor personen er fyldt 65 år, medregnes ikke. Den andel af nedslaget, der opgøres efter 2. pkt., reguleres fra det indkomstår, hvor personen fylder 64 år, til det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, med den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret.
  3. Stk. 3.
    Den forholdsmæssige fordeling efter antal måneder, jf. stk. 1 og 2, beregnes i procent, som afrundes til nærmeste hele procent.