Seniornedslagsloven § 9

 1. § 9
  Afgår en person ved døden før det indkomstår, hvor personen ville fylde 64 år, opnås der ikke ret til nedslag efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 64 år, opgøres nedslaget efter reglerne i stk. 3-5.
 3. Stk. 3.
  Nedslaget for indkomståret nævnt i stk. 2 udgør indkomstårets faktisk betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i § 8, stk. 1, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af § 18 i pensionsbeskatningsloven, som en person omfattet af stk. 2 har optjent i det pågældende indkomstår. Nedslaget kan dog højst udgøre det grundbeløb, der er nævnt i § 7, stk. 3. For nedslag i indkomstårene forud for det i stk. 2 nævnte indkomstår finder § 7, stk. 1-3, anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Uanset stk. 3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af
 5. Stk. 5.
  Betingelserne for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget i §§ 3 og 4 finder ikke anvendelse i det indkomstår, hvor en person afgår ved døden og er fyldt eller ville fylde 64 år.
 6. Stk. 6.
  Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 65 år, finder § 7 og § 8 anvendelse ved opgørelse af nedslaget, men sluttes boet efter personen ved boudlæg efter § 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 3 og 4 anvendelse ved opgørelsen af nedslaget.