Restaurationsloven § 37

 1. § 37
  Med bøde straffes den, der
  1. 1) overtræder § 1, stk. 5, § 10 a, stk. 3 og 4, § 14, stk. 3, § 14 a, stk. 1 og 2, § 16, stk. 2, § 20, stk. 2 og 4, 1. og 2. pkt., § 22, stk. 1, 2. pkt., og stk. 5, § 23, stk. 1 og 2, § 24, stk. 1 og 5, § 26, stk. 1, § 27, 1. pkt., § 28, stk. 1, 1. pkt., og stk. 8, § 29, stk. 1, 2 og 3, § 31, stk. 4, og § 32, stk. 1 og 2,
  2. 2) tilsidesætter betingelser eller begrænsninger fastsat i medfør af § 10, stk. 2, 3. pkt., § 15 a, stk. 4, og § 33,
  3. 3) overtræder forbud i henhold til § 20, stk. 3, § 22, stk. 1, 3. pkt., § 23, stk. 3, § 24, stk. 4, § 26, stk. 2, § 29, stk. 4, og § 31,
  4. 4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 15 b, stk. 1, og § 32, stk. 4, eller
  5. 5) beskæftiger dørmænd, som ikke er autoriseret i medfør af § 15 a.
 2. Stk. 2.
  Ved udmåling af straffen efter stk. 1, nr. 1, for overtrædelse af § 32, stk. 1, skal der lægges betydelig vægt på hensynet til at forhindre forstyrrelse af den offentlige orden og ulempe for andre tilstedeværende eller omboende.
 3. Stk. 3.
  Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel indtil 4 måneder.
 4. Stk. 4.
  Den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig stærke drikke i strid med loven, straffes med bøde.
 5. Stk. 5.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Det samme gælder for overtrædelse af forbud udstedt i medfør af forskrifterne.
 6. Stk. 6.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 7. Stk. 7.
  Der kan pålægges restauratører, kantineindehavere og disses bestyrere bødeansvar for overtrædelse af § 28, stk. 8, § 29, stk. 1, og af forbud i henhold til § 31, stk. 1, der begås af ansatte i virksomheden, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes dem som forsætlig eller uagtsom. Er restauratøren eller kantineindehaveren et selskab, jf. § 14, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges selskabet, staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.