Restaurationsloven § 15 a

 1. § 15 a
  Dørmænd i restaurationsvirksomheder skal være autoriserede. Autorisation meddeles af politiet og gælder for hele landet.
 2. Stk. 2.
  Autorisation kan meddeles en person, der
  1. 1) er fyldt 18 år,
  2. 2) opfylder de krav til uddannelse, som Erhvervsstyrelsen fastsætter, jf. § 15 b, stk. 3,
  3. 3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
  4. 4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.
 3. Stk. 3.
  Personer, som i henhold til lov om vagtvirksomhed er autoriseret til at drive vagtvirksomhed, og en vagtvirksomheds godkendte personale kan uden anden autorisation varetage hvervet som dørmand i restaurationsvirksomheder.
 4. Stk. 4.
  En autorisation som dørmand kan efter omstændighederne begrænses og betinges.
 5. Stk. 5.
  Politiet kan gøre undtagelse fra kravet om uddannelse i stk. 2, nr. 2, hvis en person har de fornødne kvalifikationer.