Restaurationsloven § 14

 1. § 14
  Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis
  1. 1) selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,
  2. 2) der ikke foreligger forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5, er til hinder for meddelelse af bevilling,
  3. 3) direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, og
  4. 4) der ikke for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne foreligger omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, og som er til hinder for meddelelse af alkoholbevilling.
 2. Stk. 2.
  Bevillingsmyndigheden kan undtage fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 3.
 3. Stk. 3.
  Såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, skal bevillingsmyndigheden modtage meddelelse herom senest 4 uger efter ændringen til prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet efter § 18.