Betalingsfristudskydelsesloven
Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Kapitel 1 Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Kapitel 2 Betaling af moms

Kapitel 3 Tilbagebetaling af indbetalt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.

Kapitel 1 Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

 1. § 1
  Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 5, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den 1. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, mens den sidste rettidige indbetalingsdag udskydes til den 10. i den anden måned efter udløbet af afregningsperioden, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Hvis den sidste rettidige indbetalingsdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige indbetalingsdag.
 1. § 2
  Forfaldstidspunktet efter opkrævningslovens § 2, stk. 6, for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for månederne februar 2009 til og med juli 2009 udskydes til den sidste hverdag (bankdag) i den første måned efter den måned, indkomsten vedrører.
 2. Stk. 2.
  Sidste rettidige indbetalingsdag for beløb omfattet af stk. 1 er forfaldsdagen.
 1. § 3
  For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 13, stk. 8, har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.

Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved foreløbige fastsættelser

 1. § 4
  Har told- og skatteforvaltningen i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 1, 1. eller 2. pkt., fastsat en virksomheds tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag foreløbigt til et skønsmæssigt beløb, finder de betalingsfrister, som følger af §§ 1 og 2, anvendelse i stedet for opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor betalingsfristen efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., er længere end de frister, som følger af §§ 1og 2.

Kapitel 2 Betaling af moms

 1. § 5
  Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne januar 2009 til og med juni 2009 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.
 2. Stk. 2.
  Hvis den sidste rettidige angivelsesdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag.
 1. § 6
  Beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 1. pkt., ikke tilbageholdes som følge af, at en angivelse for en afsluttet afregningsperiode ikke er indgivet, når
 2. Stk. 2.
  Tilsvar efter en angivelse, som er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5, kan uanset opkrævningslovens § 12, stk. 4, 2. pkt., ikke modregnes i beløb, som skal udbetales til en virksomhed efter opkrævningslovens § 12, stk. 1, når den udskudte frist for den pågældende angivelse ikke er udløbet.

1) angivelsen for afregningsperioden er omfattet af de udskudte angivelsesfrister i § 5 og 2) den udskudte angivelsesfrist for afregningsperioden ikke er udløbet.

 1. § 7
  Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal 2009. For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september 2009.
 1. § 8
  For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode for såvel anden halvdel af kalenderåret 2008 som første halvdel af kalenderåret 2009, sammenlægges anden halvdel af kalenderåret 2008 med første halvdel af kalenderåret 2009, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2009, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  En virksomhed kan ved at indgive særskilt momsangivelse for anden halvdel af kalenderåret 2008 vælge, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse.
 3. Stk. 3.
  En momsangivelse indgivet i medfør af stk. 2 kan tilbagekaldes, indtil den angivelsesfrist, som er nævnt i stk. 1, er udløbet. Hvis virksomhedens moms vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008 er indbetalt, kan momsangivelsen dog kun tilbagekaldes, hvis den indbetalte moms tilbagebetales efter § 9. Den særskilte momsangivelse anses for tilbagekaldt ved tilbagebetaling efter § 9.

Kapitel 3 Tilbagebetaling af indbetalt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

 1. § 9
  Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler efter anmodning indbetalte skatter og afgifter m.v. omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 samt særskilt indbetalt moms omfattet af § 8 vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Tilbagebetaling af beløb omfattet af §§ 1, 2, 5 eller 7 kan kun ske, hvis indbetalingen er sket inden for de normale betalingsfrister, som følger af opkrævningslovens § 2, stk. 5 og 6, samt opkrævningslovens § 2, stk. 3 og 4, jf. momslovens § 57, stk. 2 og 3.
 3. Stk. 3.
  Anmodning om tilbagebetaling efter stk. 1 skal indgives, senest 2 uger før de frister, som følger af §§ 1, 2, 5 og 7 og § 8, stk. 1, er udløbet.

Kapitel 4 Ikrafttræden m.v.

 1. § 10
  Loven træder i kraft den 13. marts 2009.
 2. Stk. 2.
  Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.
 3. Stk. 3.
  Loven har virkning fra den 25. februar 2009.
 1. § 11
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 12. marts 2009MARGRETHE R./ Kristian Jensen