Betalingsfristudskydelsesloven § 4

  1. § 4
    Har told- og skatteforvaltningen i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 1, 1. eller 2. pkt., fastsat en virksomheds tilsvar af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag foreløbigt til et skønsmæssigt beløb, finder de betalingsfrister, som følger af §§ 1 og 2, anvendelse i stedet for opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor betalingsfristen efter opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., er længere end de frister, som følger af §§ 1og 2.