Betalingsfristudskydelsesloven § 3

  1. § 3
    For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 og arbejdsmarkedsbidragslovens § 13, stk. 8, har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.