Timeshareloven
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v.

Kapitel 2 Information m.v.

Kapitel 3 Aftalens indhold og sprog m.v.

Kapitel 4 Fortrydelsesret m.v.

Kapitel 5 Tilknyttede aftaler

Kapitel 6 Forskudsbetaling m.v.

Kapitel 7 Logi m.v. under opførelse

Kapitel 8 Særlige bestemmelser om aftaler om længerevarende ferieprodukter

Kapitel 9 Lovvalg

Kapitel 10 Straf

Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v.

 1. § 1
  Loven gælder for forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter, formidling af brugsret til logi på timesharebasis og længerevarende ferieprodukter samt bytte af brugsret til logi på timesharebasis.
 2. Stk. 2.
  Lovens §§ 5 og 6 gælder endvidere for erhvervsmæssigt udbud af de i stk. 1 nævnte aftaler.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke for aftaler om køb af pakkerejser omfattet af lov om pakkerejser.
 4. Stk. 4.
  Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren.
 1. § 2
  Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
 2. Stk. 2.
  Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.
 3. Stk. 3.
  Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.
 1. § 3
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Timeshareaftale: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag erhverver retten til at benytte et eller flere logier med overnatningsmulighed i to eller flere afgrænsede tidsrum.
  2. 2) Aftale om længerevarende ferieprodukt: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag primært erhverver retten til at få rabatter eller andre fordele i forbindelse med logi alene eller sammen med transport eller andre tjenesteydelser.
  3. 3) Formidlingsaftale: En aftale, hvorved en erhvervsdrivende mod vederlag bistår en forbruger med at sælge eller købe en brugsret på timesharebasis eller et længerevarende ferieprodukt.
  4. 4) Bytteaftale: En aftale, hvorved en forbruger mod vederlag tilslutter sig en bytteordning, hvorefter vedkommende får brugsret til et logi med overnatningsmulighed eller adgang til andre tjenesteydelser mod at give andre personer midlertidig adgang til at drage fordel af de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til en indgået timeshareaftale.
  5. 5) Tilknyttet aftale: En aftale, hvorved forbrugeren erhverver tjenesteydelser, der er knyttet til en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, og som leveres af den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en ordning mellem denne tredjemand og den erhvervsdrivende.
  6. 6) Varigt medium: En indretning, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre oplysninger, der er sendt til den pågældende personligt, på en sådan måde, at de er tilgængelige i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 1. § 4
  Ved beregning af varigheden af en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, jf. § 3, nr. 1 og 2, tages der hensyn til enhver bestemmelse i aftalen, der giver mulighed for stiltiende fornyelse eller forlængelse.

Kapitel 2 Information m.v.

 1. § 5
  Inden der indgås en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give forbrugeren følgende oplysninger:
  1. 1) De oplysninger, der er angivet i bilag 1 til loven, når det drejer sig om en timeshareaftale.
  2. 2) De oplysninger, der er angivet i bilag 2 til loven, når det drejer sig om en aftale om et længerevarende ferieprodukt.
  3. 3) De oplysninger, der er angivet i bilag 3 til loven, når det drejer sig om en formidlingsaftale.
  4. 4) De oplysninger, der er angivet i bilag 4 til loven, når det drejer sig om en bytteaftale.
 2. Stk. 2.
  Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gives vederlagsfrit på papir eller andet varigt medium ved brug af det relevante standardoplysningsskema i lovens bilag 1-4. De oplysninger, som fremgår af del 3 i lovens bilag 1-4, kan dog gives på anden måde end ved brug af det relevante standardoplysningsskemas del 3.
 1. § 6
  Brochurer, annoncer og andet markedsføringsmateriale vedrørende aftaler som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal indeholde oplysning om, at det er muligt at få de i § 5, stk. 1, omhandlede oplysninger, og om, hvor oplysningerne kan fås.
 2. Stk. 2.
  Tilbydes der ved et salgsfremmende arrangement forbrugeren en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal den erhvervsdrivende i invitationen klart angive det kommercielle formål med arrangementet samt arrangementets art. De oplysninger, som er nævnt i § 5, stk. 1, skal være til rådighed for forbrugeren under hele arrangementet.
 3. Stk. 3.
  Aftaler som nævnt i § 3, nr. 1 og 2, må ikke markedsføres eller sælges som en investering.

Kapitel 3 Aftalens indhold og sprog m.v.

 1. § 7
  En aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4, skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium og underskrives af begge parter, og aftalen skal være affattet på det sprog, der følger af § 8. I modsat fald er aftalen ikke bindende for forbrugeren. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med aftalens indgåelse udlevere en kopi af aftalen til forbrugeren.
 2. Stk. 2.
  De oplysninger, der er udleveret til forbrugeren i medfør af § 5, stk. 1, udgør en integreret del af aftalen og må kun ændres, hvis
  1. 1) det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller
  2. 2) ændringerne skyldes usædvanlige og uforudsigelige omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke har haft indflydelse på, og hvis følger det for den erhvervsdrivende ikke har været muligt at undgå.
 3. Stk. 3.
  Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende på papir eller andet varigt medium underrette forbrugeren om ændringer som nævnt i stk. 2, og ændringerne skal udtrykkeligt fremgå af aftalen.
 4. Stk. 4.
  Aftalen skal ud over de oplysninger, der er nævnt i § 5, stk. 1, angive navn og fysisk adresse på aftaleparterne samt dato og sted for aftalens indgåelse.
 5. Stk. 5.
  Inden der indgås en aftale, skal den erhvervsdrivende udtrykkeligt henlede forbrugerens opmærksomhed på fortrydelsesretten, fortrydelsesfristen og forbuddet mod forudbetaling inden fortrydelsesfristens udløb, jf. §§ 9 og 14. Den erhvervsdrivende skal endvidere sikre, at aftalebestemmelserne herom underskrives separat af forbrugeren.
 6. Stk. 6.
  Aftalen skal indeholde et separat og udfyldt standardfortrydelsesskema i overensstemmelse med lovens bilag 5.
 1. § 8
  Er forbrugeren statsborger i eller har bopæl i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal aftalen, herunder de i § 5, stk. 1, nævnte oplysninger, affattes på sproget eller et af sprogene i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, eller hvor forbrugeren er statsborger. Forbrugeren kan vælge mellem de pågældende sprog, men der kan dog kun vælges et officielt sprog i EU, norsk eller islandsk.
 2. Stk. 2.
  Hvis en timeshareaftale vedrører en bestemt fast ejendom, der er beliggende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal den erhvervsdrivende i forbindelse med aftalens indgåelse til forbrugeren udlevere en bekræftet oversættelse af aftalen til det officielle sprog eller et af disse sprog i det land, hvor den faste ejendom er beliggende.

Kapitel 4 Fortrydelsesret m.v.

 1. § 9
  Forbrugeren kan inden for en frist på 14 dage træde tilbage fra aftaler som nævnt i § 3, nr. 1-4 (fortrydelsesret).
 2. Stk. 2.
  Den periode, hvori fortrydelsesretten efter stk. 1 kan udøves, løber fra
  1. 1) den dag, hvor aftalen er indgået, eller
  2. 2) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalen, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter nr. 1.
 3. Stk. 3.
  Hvis forbrugeren i tilknytning til en timeshareaftale har indgået en bytteaftale og begge aftaler er tilbudt forbrugeren på samme tidspunkt, løber fortrydelsesfristen for begge aftaler fra den dag, hvor timeshareaftalen er indgået, eller, hvis dette tidspunkt ligger senere, fra den dag, hvor forbrugeren har modtaget timeshareaftalen.
 4. Stk. 4.
  Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren meddele den erhvervsdrivende dette inden udløbet af fristen efter stk. 1, jf. dog § 10. Meddelelsen skal ske på papir eller andet varigt medium. Forbrugeren kan benytte standardfortrydelsesskemaet i lovens bilag 5. Fristen anses for overholdt, hvis meddelelsen er afsendt inden fortrydelsesfristens udløb. Udløber fristen på en søn- eller helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag.
 1. § 10
  Indeholder aftalen ikke et separat standardfortrydelsesskema, jf. § 7, stk. 6, der er udfyldt af den erhvervsdrivende og givet til forbrugeren på papir eller andet varigt medium, kan forbrugeren gøre den i § 9, stk. 1, nævnte fortrydelsesret gældende, på betingelse af at forbrugeren senest 1 år og 14 dage efter den dag, som er nævnt i § 9, stk. 2, dog senest 14 dage efter den dag, hvor standardfortrydelsesskemaet er kommet frem til forbrugeren, meddeler den erhvervsdrivende, at forbrugeren vil træde tilbage fra aftalen. § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Hvis de i § 5, stk. 1, nævnte oplysninger, herunder det relevante standardoplysningsskema, ikke er givet til forbrugeren på papir eller andet varigt medium, kan forbrugeren gøre den i § 9, stk. 1, nævnte fortrydelsesfrist gældende, på betingelse af at forbrugeren senest 3 måneder og 14 dage efter den dag, som er nævnt i § 9, stk. 2, dog senest 14 dage efter den dag, hvor de nævnte oplysninger, herunder standardoplysningsskemaet, er kommet frem til forbrugeren, meddeler den erhvervsdrivende, at forbrugeren vil træde tilbage fra aftalen. § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 11
  Træder forbrugeren tilbage fra aftalen efter §§ 9 eller 10, kan den erhvervsdrivende ikke gøre krav vedrørende aftalen gældende over for forbrugeren.

Kapitel 5 Tilknyttede aftaler

 1. § 12
  Har forbrugeren efter aftale med den erhvervsdrivende fået henstand med hele eller en del af den aftalte betaling, eller dækkes den aftalte betaling helt eller delvis ved lån indrømmet forbrugeren af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende, bortfalder kreditaftalen, hvis forbrugeren efter §§ 9 eller 10 træder tilbage fra en aftale som nævnt i § 3, nr. 1-4.
 2. Stk. 2.
  Bortfalder kreditaftalen i medfør af stk. 1, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til kreditgiveren bortset fra beløb, som forbrugeren har lånt og modtaget i henhold til kreditaftalen.
 1. § 13
  En bytteaftale eller en tilknyttet aftale bortfalder, hvis forbrugeren efter §§ 9 eller 10 træder tilbage fra den timeshareaftale eller aftale om et længerevarende ferieprodukt, som bytteaftalen eller den tilknyttede aftale vedrører.
 2. Stk. 2.
  Bortfalder en bytteaftale eller tilknyttet aftale i medfør af stk. 1, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til den erhvervsdrivende.

Kapitel 6 Forskudsbetaling m.v.

 1. § 14
  Før fortrydelsesfristen er udløbet, jf. §§ 9 og 10, må den erhvervsdrivende, en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende eller en kreditgiver som nævnt i § 12 ikke i forbindelse med aftaler som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren.
 2. Stk. 2.
  Ved formidlingsaftaler, jf. § 3, nr. 3, må den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og den erhvervsdrivende ikke kræve eller modtage nogen form for forudbetaling, sikkerhedsstillelse, reservation af et beløb på en konto, anerkendelse af gæld eller andet vederlag af forbrugeren, før salget har fundet sted eller formidlingsaftalen på anden vis er bragt til ophør.

Kapitel 7 Logi m.v. under opførelse

 1. § 15
  Er et logi, herunder en bygning eller sådanne fællesfaciliteter, som forbrugeren efter en timeshareaftale skal have adgang til, under opførelse ved aftalens indgåelse, skal den erhvervsdrivende stille en betryggende sikkerhed, der skal dække forbrugerens krav på tilbagebetaling af beløb, som forbrugeren har betalt, hvis aftalen bortfalder som følge af, at logiet ikke bliver færdigopført.
 2. Stk. 2.
  Før den erhvervsdrivende har stillet den i stk. 1 nævnte sikkerhed, har forbrugeren ikke pligt til at betale noget beløb i forbindelse med aftalen eller til at stille sikkerhed for betaling.

Kapitel 8 Særlige bestemmelser om aftaler om længerevarende ferieprodukter

 1. § 16
  Ved en aftale som nævnt i § 3, nr. 2, skal forbrugerens betaling ske i henhold til en betalingsplan. Betalingerne, herunder et eventuelt medlemskabsgebyr, skal deles op i lige store årlige rater. Den erhvervsdrivende må ikke modtage betalinger i strid med betalingsplanen.
 2. Stk. 2.
  Den erhvervsdrivende skal sende forbrugeren en skriftlig betalingsanmodning på papir eller andet varigt medium senest 14 dage før forfaldsdagen for den årlige rate, jf. stk. 1. § 9, stk. 4, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Forbrugeren kan opsige en aftale som nævnt i § 3, nr. 2, fra og med betalingen af den anden årlige rate. Vil forbrugeren opsige en aftale efter 1. pkt., skal forbrugeren give meddelelse herom til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter forbrugerens modtagelse af en betalingsanmodning efter stk. 2. § 9, stk. 4, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Opsiges en aftale efter stk. 3, kan forbrugeren ikke i den anledning pålægges at betale noget beløb til den erhvervsdrivende.

Kapitel 9 Lovvalg

 1. § 17
  Hvis lovgivningen i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder anvendelse på aftalen, kan forbrugeren påberåbe sig bestemmelserne i direktiv 2008/122/EF som gennemført i den medlemsstat, hvor domstolen er beliggende, når
  1. 1) den faste ejendom eller en af de faste ejendomme, som aftalen knytter sig til, er beliggende i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller
  2. 2) den erhvervsdrivende i forbindelse med en aftale, der ikke er direkte knyttet til en fast ejendom, udøver sine forretnings- eller erhvervsmæssige aktiviteter i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller på en hvilken som helst anden måde retter sine aktiviteter mod et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og aftalen hører ind under disse aktiviteter.

Kapitel 10 Straf

 1. § 18
  Overtrædelse af § 6 straffes med bøde. Det samme gælder grov eller oftere gentagen overtrædelse af § 5, § 7, stk. 1, 3. pkt., § 8, stk. 2, § 14 og § 16, stk. 1, 3. pkt., medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.

 1. § 19
  Loven træder i kraft den 23. februar 2011. Lovens §§ 1-4 og 7-18 har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.
 2. Stk. 2.
  Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, ophæves. Loven gælder dog fortsat for forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, hvis aftalen er indgået inden denne lovs ikrafttræden.
 1. § 20
  I lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28. september 2007, som ændret ved § 19 i lov nr. 1532 af 21. december 2010, foretages følgende ændring: