Timeshareloven § 18

  1. § 18
    Overtrædelse af § 6 straffes med bøde. Det samme gælder grov eller oftere gentagen overtrædelse af § 5, § 7, stk. 1, 3. pkt., § 8, stk. 2, § 14 og § 16, stk. 1, 3. pkt., medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.