Timeshareloven § 19

  1. § 19
    Loven træder i kraft den 23. februar 2011. Lovens §§ 1-4 og 7-18 har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, ophæves. Loven gælder dog fortsat for forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis, hvis aftalen er indgået inden denne lovs ikrafttræden.