Timeshareloven §§ 1-4

 1. § 1
  Loven gælder for forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter, formidling af brugsret til logi på timesharebasis og længerevarende ferieprodukter samt bytte af brugsret til logi på timesharebasis.
 2. Stk. 2.
  Lovens §§ 5 og 6 gælder endvidere for erhvervsmæssigt udbud af de i stk. 1 nævnte aftaler.
 3. Stk. 3.
  Loven gælder ikke for aftaler om køb af pakkerejser omfattet af lov om pakkerejser.
 4. Stk. 4.
  Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren.
 1. § 2
  Ved en forbrugeraftale forstås i denne lov en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv.
 2. Stk. 2.
  Den erhvervsdrivende har bevisbyrden for, at en aftale ikke er en forbrugeraftale.
 3. Stk. 3.
  Som forbrugeraftale anses under i øvrigt samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere en aftale som nævnt i § 3, nr. 1, 2 og 4, der er indgået eller formidlet for en forbruger (sælgeren) af en erhvervsdrivende.
 1. § 3
  I denne lov forstås ved:
  1. 1) Timeshareaftale: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag erhverver retten til at benytte et eller flere logier med overnatningsmulighed i to eller flere afgrænsede tidsrum.
  2. 2) Aftale om længerevarende ferieprodukt: En aftale af mere end 1 års varighed, hvorved en forbruger mod vederlag primært erhverver retten til at få rabatter eller andre fordele i forbindelse med logi alene eller sammen med transport eller andre tjenesteydelser.
  3. 3) Formidlingsaftale: En aftale, hvorved en erhvervsdrivende mod vederlag bistår en forbruger med at sælge eller købe en brugsret på timesharebasis eller et længerevarende ferieprodukt.
  4. 4) Bytteaftale: En aftale, hvorved en forbruger mod vederlag tilslutter sig en bytteordning, hvorefter vedkommende får brugsret til et logi med overnatningsmulighed eller adgang til andre tjenesteydelser mod at give andre personer midlertidig adgang til at drage fordel af de rettigheder, som forbrugeren har i henhold til en indgået timeshareaftale.
  5. 5) Tilknyttet aftale: En aftale, hvorved forbrugeren erhverver tjenesteydelser, der er knyttet til en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, og som leveres af den erhvervsdrivende eller en tredjemand på grundlag af en ordning mellem denne tredjemand og den erhvervsdrivende.
  6. 6) Varigt medium: En indretning, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre oplysninger, der er sendt til den pågældende personligt, på en sådan måde, at de er tilgængelige i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 1. § 4
  Ved beregning af varigheden af en timeshareaftale eller en aftale om et længerevarende ferieprodukt, jf. § 3, nr. 1 og 2, tages der hensyn til enhver bestemmelse i aftalen, der giver mulighed for stiltiende fornyelse eller forlængelse.