Kvælstofoxiderafgiftsloven § 15

 1. § 15
  I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgifter heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2, 3, 5-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 3. Stk. 3.
  Der betales ikke afgift af brændsel i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke. Ved standardtanke forstås den definition, som findes i artikel 24 i Rådets direktiv om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet. Afgiftsfritagelsen omfatter dog hele brændstofindholdet i de nævnte tanke, hvor dette følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale.
 4. Stk. 4.
  For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
 5. Stk. 5.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder omfattet af stk. 1 eller af § 14 skal føre regnskab over tilgangen af afgiftspligtige varer. § 11, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.