Kvælstofoxiderafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgiften udgør 5,0 kr. pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften ved forbrænding (grundsats i 2015-niveau).
  2. Stk. 2.
    Hvor der ikke sker måling af udledning af NO₂-ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med § 1, stk. 2, betales der afgift ved levering, udlevering og forbrug af varer, som angivet i bilag 1 til denne lov.
  3. Stk. 3.
    For kalenderår efter 2015 reguleres satserne i stk. 1 og 2 efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.