Kvælstofoxiderafgiftsloven § 14

  1. § 14
    Der betales afgift af varer omfattet af bilag 1, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter § 8. Afgiften fastsættes i medfør af bilag 1 og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder § 15 tilsvarende anvendelse.