Ikrafttrædelsesloven
Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m.

 1. § 1
  Tidspunktet for borgerlig straffelovs ikrafttræden fastsættes ved en af justitsministeren mindst 6 måneder forud i Lovtidende indrykket bekendtgørelse. Loven træder dog senest i kraft den 1. januar, som indtræder 2 år efter udløbet af det år, hvori loven stadfæstes.
 2. Stk. 2.
  Samtidig med borgerlig straffelov træder nærværende lov i kraft.
 1. § 2
  Fra samme tidspunkt ophæves lov af 3. marts 1860 om straffen for løsgængeri og betleri, almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866, jfr. lov nr. 32 af 25. februar 1871 om en forandret affattelse af dens §§ 95-97, lov nr. 98 af 10. maj 1912 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, og lov for Færøerne nr. 260 af 6. maj 1921 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, lov af 16. februar 1866 om afsoning af bøder uden for kriminelle sager, lov nr. 81 af 30. marts 1906 om modarbejdelse af offentlig usædelighed og venerisk smitte §§ 1, 2, 3, 4 og 9 og midlertidig lov nr. 63 af 1. april 1911 om nogle ændringer i straffelovgivningen, som ændret ved lov nr. 296 af 22. december 1928, jfr. dog nærværende lovs § 10, stk. 3.
 1. § 3
  Endvidere ophæves følgende bestemmelser:
 2. Stk. 2.
  Endelig ophæves, hvad der i øvrigt i de hidtil gældende love og anordninger måtte være stridende imod indholdet af borgerlig straffelov og nærværende lov.
 1. § 4
  (Ophævet).
 1. § 5
  For så vidt angår personer, over for hvem der er truffet foranstaltninger i henhold til lov nr. 133 af 11. april 1925 om sikkerhedsforanstaltninger mod visse personer, der udsætter retssikkerheden for fare, har det sit forblivende ved nævnte lovs bestemmelser, indtil de trufne foranstaltninger er endelig bortfaldet. Et i medfør af lovens § 6 meddelt tilhold om ikke at nyde eller købe spirituøse drikke ophører dog at have gyldighed senest 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden. Straffelovens § 74 finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 6
  De i lovgivningen foreskrevne størstebeløb for bøder bortfalder i alle tilfælde, hvor lovovertrædelsens påkendelse ved dom ikke er udelukket.
 2. Stk. 2.
  For så vidt der i lovgivningen er fastsat særlige regler for bødens beregning, har det sit forblivende herved.
 1. § 7
  Når andet ikke er særlig bestemt, bliver strafarter, der er hjemlet ved opretholdte bestemmelser i den ældre lovgivning, bortset fra den militære lovgivning, at omsætte til de ved borgerlig straffelov indførte strafarter efter følgende regler:
 1. § 8
  (Ophævet).
 1. § 9
  For så vidt der i en fremdeles gældende bestemmelse i den ældre lovgivning henvises til nogen ved nærværende lov ophævet lovbestemmelse, betragtes henvisningen som gældende den nærmest dertil svarende regel i borgerlig straffelov eller nærværende lov.
 1. § 10
  Når en inden borgerlig straffelovs ikrafttræden idømt straf helt eller delvis skal udstås efter lovens ikrafttræden, bliver efter justitsministerens nærmere bestemmelse straffen at omsætte til den i loven hjemlede nærmest tilsvarende strafart, således at den ved § 13 i almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866 fastsatte forkortelse af straffetiden kommer alle til forbedringshusarbejde dømte personer til gode. Fængsel på vand og brød fuldbyrdes efter de hidtil gældende regler.
 2. Stk. 2.
  Indtil den i borgerlig straffelovs § 41 omtalte til udståelse af ungdomsfængsel særlig bestemte anstalt er tilvejebragt, udstås ungdomsfængsel i en dertil bestemt særlig afdeling i det almindelige fængsel.
 3. Stk. 3.
  Indtil arbejdshus er indrettet, vil straf af tvangsarbejde indtil 2 år kunne anvendes i stedet for indsættelse i arbejdshus over for de i borgerlig straffelovs §§ 197-199 og 229 omhandlede lovovertrædere. Indtil samme tidspunkt gælder bestemmelserne i lov nr. 63 af 1. april 1911, § 11, 3. og 4. stykke.
 4. Stk. 4.
  Når arbejdshus er indrettet, bliver tvangsarbejde at udstå i arbejdshus inden for den i dommen fastsatte tid.
 1. § 11
  Udgifter ved de foranstaltninger, der omhandles i borgerlig straffelovs §§ 68-70 og § 164, stk. 4, henregnes til sagsomkostninger.
 2. Stk. 2.
  Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens § 30 omhandlede foranstaltninger, som ikke udredes ad privat vej eller afholdes efter reglerne i lov nr. 237 af 12. juni 1922 om værgerådsforsorg m.m., jfr. bekendtgørelse nr. 139 af 31. marts 1926.
 3. Stk. 3.
  Udgifterne ved den i straffelovens § 45 omhandlede forsikring påhviler, for så vidt angår statsanstalter, staten og i øvrigt vedkommende kommune. De kan ikke fordres godtgjort af domfældte eller hans bo.
  1. 2. kapitel
  2. 3. kapitel
  3. 4. kapitel
 1. § 14
  (Ophævet).
 1. § 15
  (Ophævet).
 1. § 16
  For så vidt der ikke i lovgivningen er hjemlet en kortere forældelsesfrist, forældes krav på erstatning eller anden godtgørelse for skade, forvoldt ved en strafbar handling, i 20 år, regnet fra det tidspunkt, da den skadelidende har fået sådan kundskab, at han bliver i stand til at gøre sit krav gældende ved dansk domstol.
  1. 5. kapitel
 1. § 17
  Er det ved dom eller ved afgørelse af administrativ stats- eller kommunal myndighed under tvang af en løbende bøde pålagt nogen at opfylde en forpligtelse mod det offentlige, bliver det beløb af bøden, som ikke betales eller indkommer ved inddrivelse gennem udpantning, efter vedkommende myndigheds begæring at afsone efter reglerne om straf af hæfte.
 2. Stk. 2.
  Med hensyn til afsoningstidens fastsættelse finder borgerlig straffelovs regler om forvandling af bødestraf, der ikke er idømt eller vedtaget for en domstol tilsvarende i anvendelse. Dog må afsoningen første gang ikke udstrækkes ud over 30 dage, og der skal efter hver afsoning hengå 4 uger, inden afsoning på ny kan finde sted for det beløb, der er påløbet fra den tid, da den sidste afsoning var tilendebragt. Den samlede afsonings varighed kan ikke udstrækkes ud over 180 dage.
 3. Stk. 3.
  Reglerne i stk. 1 og 2 om afsoning finder tilsvarende anvendelse på bøder, der fastsættes af fogeden efter retsplejelovens § 499 a.
 1. § 18
  Stk. 1-3 (Ophævet) (* 1).
 2. Stk. 4.
  Ved fængselsstyrelsens foranstaltning udbetales der af de den pågældende (* 2) i medfør af straffelovens § 35 tillagte arbejdspenge så meget, som efter omstændighederne skønnes rimeligt, til hel eller delvis fyldestgørelse af den bidragsberettigedes krav.
 1. § 19
  Reglerne om afsoning kommer til anvendelse på alle tvangsbøder, med hensyn til hvilke afsoning ikke er begæret, og underholdsbidrag, med hensyn til hvilke afsoningsordre ikke er udfærdiget forinden denne lovs ikrafttræden.
  1. 6. kapitel
 1. § 20
  Inden 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden fremsætter regeringen lovforslag til afgørelse af, i hvilket omfang frihedsstraffens fuldbyrdelse udelukkende bør foregå i anstalter, der tilhører staten eller dog står under dens styrelse (statsanstalter).
 2. Stk. 2.
  Indtil en sådan lov kan træde i kraft, gælder følgende regler:
 1. § 28
  Loven træder i kraft den 1. oktober 1984 og finder anvendelse på erstatningsansvar for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.