Ikrafttrædelsesloven § 18

  1. § 18
    Stk. 1-3 (Ophævet) (* 1).
  2. Stk. 4.
    Ved fængselsstyrelsens foranstaltning udbetales der af de den pågældende (* 2) i medfør af straffelovens § 35 tillagte arbejdspenge så meget, som efter omstændighederne skønnes rimeligt, til hel eller delvis fyldestgørelse af den bidragsberettigedes krav.