Ikrafttrædelsesloven § 5

  1. § 5
    For så vidt angår personer, over for hvem der er truffet foranstaltninger i henhold til lov nr. 133 af 11. april 1925 om sikkerhedsforanstaltninger mod visse personer, der udsætter retssikkerheden for fare, har det sit forblivende ved nævnte lovs bestemmelser, indtil de trufne foranstaltninger er endelig bortfaldet. Et i medfør af lovens § 6 meddelt tilhold om ikke at nyde eller købe spirituøse drikke ophører dog at have gyldighed senest 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden. Straffelovens § 74 finder tilsvarende anvendelse.