Ikrafttrædelsesloven § 20

  1. § 20
    Inden 5 år efter borgerlig straffelovs ikrafttræden fremsætter regeringen lovforslag til afgørelse af, i hvilket omfang frihedsstraffens fuldbyrdelse udelukkende bør foregå i anstalter, der tilhører staten eller dog står under dens styrelse (statsanstalter).
  2. Stk. 2.
    Indtil en sådan lov kan træde i kraft, gælder følgende regler: