Ikrafttrædelsesloven § 10

 1. § 10
  Når en inden borgerlig straffelovs ikrafttræden idømt straf helt eller delvis skal udstås efter lovens ikrafttræden, bliver efter justitsministerens nærmere bestemmelse straffen at omsætte til den i loven hjemlede nærmest tilsvarende strafart, således at den ved § 13 i almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866 fastsatte forkortelse af straffetiden kommer alle til forbedringshusarbejde dømte personer til gode. Fængsel på vand og brød fuldbyrdes efter de hidtil gældende regler.
 2. Stk. 2.
  Indtil den i borgerlig straffelovs § 41 omtalte til udståelse af ungdomsfængsel særlig bestemte anstalt er tilvejebragt, udstås ungdomsfængsel i en dertil bestemt særlig afdeling i det almindelige fængsel.
 3. Stk. 3.
  Indtil arbejdshus er indrettet, vil straf af tvangsarbejde indtil 2 år kunne anvendes i stedet for indsættelse i arbejdshus over for de i borgerlig straffelovs §§ 197-199 og 229 omhandlede lovovertrædere. Indtil samme tidspunkt gælder bestemmelserne i lov nr. 63 af 1. april 1911, § 11, 3. og 4. stykke.
 4. Stk. 4.
  Når arbejdshus er indrettet, bliver tvangsarbejde at udstå i arbejdshus inden for den i dommen fastsatte tid.