Boligsparekontraktloven
Lov om boligsparekontrakter

 1. § 1
  Staten præmierer opsparing, der finder sted i henhold til særlige boligsparekontrakter, som oprettes med henblik på tilvejebringelse eller forbedring af helårsbolig for den, der foretager opsparingen.
 2. Stk. 2.
  Opsparingen skal anvendes til et af følgende formål:
  1. 1. køb af grund til opførelse af bolig,
  2. 2. opførelse eller køb af bolig,
  3. 3. betaling af indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål,
  4. 4. køb af aktie eller andelsbevis, der er nødvendigt for overtagelse af lejemål, eller
  5. 5. forbedring eller udvidelse af bestående bolig.
 3. Stk. 3.
  Opsparing, der påbegyndes den 1. februar 1974 eller senere, skal for at kunne præmieres anvendes til boligformål her i landet.
 4. Stk. 4.
  Efter 31. december 1993 kan der ikke indgås nye kontrakter efter denne lov.
 1. § 2
  Boligsparekontrakter kan kun oprettes af personer, der på tidspunktet for første kontraktmæssige indbetaling er fyldt 15 år.
 2. Stk. 2.
  Hver person kan kun oprette een boligsparekontrakt.
 3. Stk. 3.
  Boligsparekontrakter kan oprettes ved indgåelse af aftale med banker, sparekasser og andelskasser eller med obligationsudstedende foreninger eller institutter, der er godkendt af staten.
 4. Stk. 4.
  Er kontrakten indgået med et pengeinstitut, indsættes opsparingen på en konto til forrentning efter den for det pågældende pengeinstitut til enhver tid gældende højeste indlånsrente.
 5. Stk. 5.
  Er kontrakten indgået med et låneinstitut, anbringes de opsparede beløb i de af instituttet udstedte obligationer.
 6. Stk. 6.
  Boligministeren kan bestemme, at boligsparekontrakter tillige kan oprettes ved indgåelse af aftale med investeringsforeninger, der er undergivet offentligt tilsyn. Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anbringelsen af de opsparede beløb.
 1. § 3
  Indbetalinger på kontrakter oprettet efter § 2 må indtil 1. januar 1994 ikke overstige 10.000 kr. årligt.
 1. § 4
  Til opsparing i henhold til en boligsparekontrakt kan ikke anvendes:
  1. 1. båndlagt arv, båndlagt gave og rentenydelseskapitaler,
  2. 2. midler, der indestår på pensions- eller enkeforsørgelseskonti,
  3. 3. midler, der indestår på konti, hvorpå indbetalinger har medført skattelettelse,
  4. 4. midler, der tilhører umyndige, medmindre midlerne i henhold til værgemålsloven er undergivet den pågældendes selvstændige råden. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.
 1. § 5
  Når opsparingen udbetales til anvendelse til et af de i § 1 nævnte formål, tilskrives der en præmie, der beregnes som 4 pct. p.a. af den til enhver tid foretagne opsparing inkl. tilskrevne renter, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Præmieberegningen ophører senest 10 år efter første indbetaling, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Af de beløb, der er opsparet på boligsparekontrakten den 31. december 1993 inkl. tilskrevne renter, beregnes en præmie på 4 pct. p.a. Herefter beregnes ikke præmie. Præmien udbetales, når opsparingen udbetales til et af de i § 1 nævnte formål. Ved delvis udbetaling af opsparingen udbetales en forholdsmæssig andel af præmien. Forholdet mellem denne andel og det samlede præmieberettigede beløb skal svare til forholdet mellem det til præmieberettigede formål udbetalte beløb og saldoen på kontoen den 31. december 1993.
 4. Stk. 4.
  Præmiebeløbet afholdes af statskassen.

§ 6-7. (Ophævet).

 1. § 8
  Præmier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Renter beskattes efter gældende regler.
 1. § 9
  Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov.
 1. § 10
  (Ophævet).
 1. § 11
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

——————

Lov nr. 721 af 23. oktober 1986 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 2, 3, 5 og 9. Lovændringen angår fremme af opsparing til boligformål.)

Information til nedenstående § 2: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 29. oktober 1986.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

——————

Lov nr. lov nr. 442 af 30. juni 1993 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1, 3 og 5-7. Lovændringen angår afskaffelse af fremtidig præmiering og ændring af visse skatte- og afgiftsbestemmelser.)

Information til nedenstående § 5: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 1. juli 1993.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. ...

——————

 1. § 3
  . lov nr. 1067 af 22. december 1993 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 3. Lovændringen angår ændret ikrafttræden.)

Information til nedenstående § 3: Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 23. december 1993.

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven har virkning fra den 2. juli 1993.

——————

 1. § 4
  . lov nr. 386 af 22. maj 1996 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 4. Lovændringen angår ændringer som følge af værgemålsloven.)

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.