Boligsparekontraktloven § 4

 1. § 4
  Til opsparing i henhold til en boligsparekontrakt kan ikke anvendes:
  1. 1. båndlagt arv, båndlagt gave og rentenydelseskapitaler,
  2. 2. midler, der indestår på pensions- eller enkeforsørgelseskonti,
  3. 3. midler, der indestår på konti, hvorpå indbetalinger har medført skattelettelse,
  4. 4. midler, der tilhører umyndige, medmindre midlerne i henhold til værgemålsloven er undergivet den pågældendes selvstændige råden. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.