Boligsparekontraktloven § 2

 1. § 2
  Boligsparekontrakter kan kun oprettes af personer, der på tidspunktet for første kontraktmæssige indbetaling er fyldt 15 år.
 2. Stk. 2.
  Hver person kan kun oprette een boligsparekontrakt.
 3. Stk. 3.
  Boligsparekontrakter kan oprettes ved indgåelse af aftale med banker, sparekasser og andelskasser eller med obligationsudstedende foreninger eller institutter, der er godkendt af staten.
 4. Stk. 4.
  Er kontrakten indgået med et pengeinstitut, indsættes opsparingen på en konto til forrentning efter den for det pågældende pengeinstitut til enhver tid gældende højeste indlånsrente.
 5. Stk. 5.
  Er kontrakten indgået med et låneinstitut, anbringes de opsparede beløb i de af instituttet udstedte obligationer.
 6. Stk. 6.
  Boligministeren kan bestemme, at boligsparekontrakter tillige kan oprettes ved indgåelse af aftale med investeringsforeninger, der er undergivet offentligt tilsyn. Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om anbringelsen af de opsparede beløb.