Vejbenyttelsesafgiftsloven § 20

 1. § 20
  Loven træder i kraft den 1. december 1994, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  § 6, stk. 1, § 8, stk. 2, § 13, § 14, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, § 16 og § 17 træder i kraft den 1. januar 1995.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 7, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  For køretøjer, der ved lovens ikrafttræden er dansk registrerede, eller som registreres i perioden fra lovens ikrafttræden til og med 31. december 1994, skal der betales afgift første gang for afgiftsperioden 1. januar 1995 - 31. december 1995. Afgiften for køretøjer, der er registrerede ved lovens ikrafttræden, opkræves af Centralregisteret for Motorkøretøjer og skal være indbetalt til dette senest den 20. december 1994. For køretøjer, der afmeldes af motorkøretøjsregisteret i perioden fra lovens ikrafttræden og til og med den 31. december 1994, refunderes betalt afgift uden fradrag af det gebyr, der er nævnt i § 12, stk. 3.
 5. Stk. 5.
  For udenlandske køretøjer skal der betales afgift for enhver benyttelse af de i § 7, stk. 1, nævnte veje, som finder sted den 1. januar 1995 og senere.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan efter fælles beslutning mellem Danmark og de øvrige lande i ordningen med den fælles vejbenyttelsesafgift med Europa-Kommissionens godkendelse forlænge perioden for anvendelsen af de satser, der er angivet i § 3, stk. 1 og 2. Beslutning om forlængelse træffes for ét år ad gangen.