Lov om tjenestemandspension § 6

 1. § 6
  Den højeste egenpension opnås ved 37 års pensionsalder og udgør 57 pct. af tjenestemandens pensionsgivende løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag på tidspunktet for pensioneringen, jf. § 5, stk. 1, idet ministeren for offentlig innovation dog efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan fastsætte et maksimum for pensionens størrelse. De enkelte pensionsalderår indgår i beregningsprocenten, således at 1.-16. pensionsalderår indgår med hver 1,75 procentpoint, at 17.-32. pensionsalderår indgår med hver 1,5 procentpoint, og at 33.-37. pensionsalderår indgår med hver 1 procentpoint.
 2. Stk. 2.
  Til egenpensionister på skalatrin 26 og lavere ydes et årligt tillæg, der ved 37 års pensionsalder udgør 4.000 kr., ved 36, 35 og 34 års pensionsalder henholdsvis 3.000 kr., 2.000 kr. og 1.000 kr. Til egenpensionister på skalatrinnene 27, 28, 29, 30 og 31 ydes ved de nævnte pensionsaldre årlige tillæg, der udgør henholdsvis 80, 60, 40, 20 og 10 pct. af de nævnte beløb. Fra 1. januar 2002 og 1. januar i hvert af de herefter følgende år nedsættes de nævnte tillæg med 200 kr. årligt. Ministeren for offentlig innovation kan dog fastsætte, at nedsættelsen i det enkelte år sker med virkning fra et senere tidspunkt end 1. januar.
 3. Stk. 3.
  Til egenpensionister ydes indtil nået folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af 23.500 kr. i årligt grundbeløb.
 4. Stk. 4.
  Der ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år eller en eventuel højere folkepensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999 og fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere. Til egenpensionister, der er pensioneret fra en stilling på Færøerne, og som er ansat i denne stilling før den 1. juli 1999, ydes tillæg i henhold til stk. 3 indtil opnåelse af folkepensionsalderen på Færøerne.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for offentlig innovation fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet regler om fastsættelse af det i stk. 4, 1. pkt., nævnte tillæg, med henblik på at foretage tilpasning af tillægget til førtidspensionens grundbeløb, som indtægtsreguleres efter §§ 19, 28 og 31 i lov om social pension som bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, jf. § 6 i lov nr. 285 af 25. april 2001, samt administrative retningslinjer for overgangsordningens gennemførelse.
 6. Stk. 6.
  Når en tjenestemand begærer afsked efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1 a, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget, jf. dog stk. 7 og 8. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter § 27.
 7. Stk. 7.
  Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6, når en tjenestemand begærer afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af § 29 i lov om tjenestemænd, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse.
 8. Stk. 8.
  Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6 for tjenestemænd, der er født inden den 1. januar 1959, og som får fastsat pensionsalderen efter § 17, stk. 4.
 9. Stk. 9.
  Bestemmelserne i §§ 45-47 i lov om tjenestemænd finder anvendelse ved fastsættelse af fradraget efter stk. 6.