Lov om social pension § 28

  1. § 28
    (Ophævet)