Studielånsloven
Lov om statsgaranterede studielån

 1. § 1
  Restanceinddrivelsesmyndigheden administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.
 2. Stk. 2.
  Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.
 3. Stk. 3.
  Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.
 1. § 1 a
  Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Økonomistyrelsen. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan på statskassens vegne yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren fastsætter regler for administrationen af studielån, der overføres til Restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1, samt regler om rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer, klageadgang og klagefrist.
 1. § 2
  For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:
  1. 1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begynde 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.
  2. 2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.
 1. § 3
  Restanceinddrivelsesmyndigheden indfrier på statskassens vegne misligholdte statsgaranterede studielån. Skatteministeren kan fastsætte regler om betingelserne for indfrielse af misligholdte lån.
 1. § 4
  Studielån, der indfries efter § 3, administreres af Restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger kravene inddrevet hos låntagerne. Det samme gælder studielån, der er overført til Restanceinddrivelsesmyndigheden efter § 1 a, men som opsiges på grund af misligholdelse.
 2. Stk. 2.
  (Ophæves).
 1. § 5
  Pengeinstitutterne skal give Restanceinddrivelsesmyndigheden oplysninger om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere. Skatteministeren kan fastsætte regler herom, herunder om form og indhold af oplysningerne.
 1. § 6
  Misligholdt gæld efter § 4 samt efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1.
 1. § 7
  Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter § 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til restanceinddrivelsesmyndigheden på edb-medie.
 1. § 8
  De afgørelser, som Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe efter § 2, kan efter skatteministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til Økonomistyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Økonomistyrelsen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 1. § 8 a
  Landsskatteretten afgør klager over Økonomistyrelsens afgørelser efter denne lov. Skatteforvaltningslovens § 13 om Landsskatterettens virke og §§ 40-46 om klager til Landsskatteretten finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Reglerne om domstolsprøvelse mv. i skatteforvaltningslovens §§ 48 og 49 finder tilsvarende anvendelse ved prøvelse af Landsskatterettens afgørelser.
 1. § 9
  I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 10
  (Udelades)
 1. § 11
  Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 2005-2007. Bemærkningerne om tidligere ændringer af loven er ikke medtaget. Der henvises herom til tidligere lovbekendtgørelser, senest lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998.

2) Lov nr. 430 af 6. juni 2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) trådte i kraft den 8. juni 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

3) Lov nr. 515 af 7. juni 2006 (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen) trådte i kraft den 9. juni 2006 og har virkning fra den 1. november 2005.

5) Lov nr. 345 af 18. april 2007 (Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager, mv.) trådte i kraft den 20. april 2007 og har virkning fra den 1. maj 2007.

4) Lov nr. 516 af 7. juni 2006 (Et fælles inddrivelsessystem). Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.