Studielånsloven § 8

  1. § 8
    De afgørelser, som Restanceinddrivelsesmyndigheden kan træffe efter § 2, kan efter skatteministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til Økonomistyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Økonomistyrelsen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.