Straffuldbyrdelsesloven § 27

 1. § 27
  En indsat i et arresthus skal overføres til fængsel, når betingelserne i § 21, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 1 og 3, ikke længere er opfyldt. Overførsel kan dog undlades, hvis reststraffen er kortvarig.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et arresthus kan endvidere overføres til fængsel
  1. 1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,
  2. 2) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i arresthuset eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller
  3. 3) af hensyn til muligheden for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand.
 3. Stk. 3.
  Afgørelsen af, om en overførsel efter stk. 1 eller 2 skal ske til åbent eller lukket fængsel, træffes efter bestemmelserne i § 22, jf. §§ 24 og 25.