Straffuldbyrdelsesloven § 21

 1. § 21
  Fængselsstraf fuldbyrdes normalt i fængsel.
 2. Stk. 2.
  Kortvarig fængselsstraf kan fuldbyrdes i arresthus, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner.
 3. Stk. 3.
  Fængselsstraf kan endvidere fuldbyrdes i arresthus, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,
  2. 2) der er bestemte grunde til at antage, at den dømtes farlighed eller kriminalitet gør det nødvendigt for at forebygge undvigelse, brandstiftelse eller indsmugling eller handel med euforiserende stoffer,
  3. 3) det må anses for nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb eller
  4. 4) den dømte efter de lægelige oplysninger bør anbringes i Vestre Hospital.
 4. Stk. 4.
  Fængselsstraf kan i øvrigt kun fuldbyrdes i arresthus, hvis den dømte selv ønsker det og
  1. 1) har udgang til arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet eller
  2. 2) særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.