Straffuldbyrdelsesloven § 28

 1. § 28
  En indsat i et fængsel kan overføres til arresthus, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,
  2. 2) der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,
  3. 3) det må anses for nødvendigt for at beskytte den indsatte mod overgreb eller
  4. 4) den indsatte efter de lægelige oplysninger bør overføres til Vestre Hospital.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et åbent fængsel kan endvidere for et bestemt tidsrum af højst 8 uger overføres til et arresthus, såfremt denne overførsel træder i stedet for en overførsel til lukket fængsel efter § 25, stk. 1, 2 eller 3.
 3. Stk. 3.
  En indsat i et fængsel kan desuden overføres til arresthus, hvis den indsatte selv ønsker det og
  1. 1) har udgang til arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet eller
  2. 2) særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.