Straffuldbyrdelsesloven § 22

 1. § 22
  Fuldbyrdelse af straf i fængsel sker normalt i åbent fængsel.
 2. Stk. 2.
  Fuldbyrdelse af straffen skal dog ske i lukket fængsel, når straffen er på 5 år eller mere. Fuldbyrdelsen af straffen skal imidlertid også i dette tilfælde ske i åbent fængsel, hvis det ikke findes betænkeligt efter det i øvrigt oplyste om den dømte.
 3. Stk. 3.
  Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan ske i lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme.
 4. Stk. 4.
  Det samme gælder, hvis der efter de i øvrigt foreliggende oplysninger om den dømte og efter kriminalitetens art er bestemte grunde til at antage, at den dømte ved anbringelse i åbent fængsel vil
  1. 1) undvige eller
  2. 2) begå strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med ophold i åbent fængsel.
 5. Stk. 5.
  Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan endvidere ske i lukket fængsel, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den dømte mod overgreb eller
  2. 2) den dømte efter de lægelige oplysninger bør anbringes i Anstalten ved Herstedvester.
 6. Stk. 6.
  Fuldbyrdelse af straf i fængsel kan desuden ske i lukket fængsel, hvis den dømte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.