Straffuldbyrdelsesloven § 25

 1. § 25
  En indsat i et åbent fængsel kan overføres til lukket fængsel, når
  1. 1) den pågældende er undveget eller har forsøgt herpå,
  2. 2) den pågældende er fundet i besiddelse af en ikke ubetydelig mængde euforiserende stoffer,
  3. 3) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har indsmuglet eller handlet med euforiserende stoffer, eller
  4. 4) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et åbent fængsel kan endvidere overføres til lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme.
 3. Stk. 3.
  Det samme gælder, når der efter de nu foreliggende oplysninger er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte ved fortsat ophold i åbent fængsel vil
  1. 1) undvige eller
  2. 2) begå grovere strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i åbent fængsel.
 4. Stk. 4.
  En indsat i åbent fængsel kan også overføres til lukket fængsel, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den pågældende mod overgreb eller
  2. 2) den pågældende efter de lægelige oplysninger bør overføres til Anstalten ved Herstedvester.
 5. Stk. 5.
  Under behandlingen af spørgsmålet om overførsel til lukket fængsel kan den indsatte midlertidigt anbringes i arresthus, når der er grund til at antage, at betingelserne for overførsel er opfyldt. Såfremt den indsatte samtykker heri, kan anbringelsen i stedet ske i lukket fængsel. Vedrører spørgsmålet overførsel efter stk. 4 til Anstalten ved Herstedvester, kan den midlertidige anbringelse altid ske i denne institution.
 6. Stk. 6.
  En indsat i åbent fængsel kan desuden efter eget ønske overføres til lukket fængsel, hvis særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.