Straffuldbyrdelsesloven §§ 24-28

 1. § 24
  En indsat i et lukket fængsel skal overføres til åbent fængsel, når
  1. 1) betingelserne i § 22, stk. 3-6, og § 25, stk. 2-4 og 6, ikke længere er opfyldt, eller
  2. 2) overførsel til åbent fængsel i øvrigt ikke anses for betænkelig.
 2. Stk. 2.
  Overførsel til åbent fængsel kan undlades, hvis den resterende straffetid er ganske kort.
 1. § 24 a
  En indsat, der udstår en straf af fængsel på livstid eller forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på livstid, kan uanset § 24, stk. 1, nr. 2, ikke overføres fra lukket til åbent fængsel, før den pågældende har udstået 10 år af den idømte straf af fængsel på livstid eller har været anbragt i forvaring i 10 år.
 2. Stk. 2.
  Når den indsatte har udstået 10 år af den idømte straf af fængsel på livstid eller har været anbragt i forvaring for overtrædelse af en bestemmelse, som hjemler straf af fængsel på livstid, i 10 år, finder § 24, stk. 1, nr. 2, anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Kriminalforsorgen kan dog undtagelsesvis bestemme, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse, hvis hensyn til den indsattes helbred taler herfor.
 1. § 25
  En indsat i et åbent fængsel kan overføres til lukket fængsel, når
  1. 1) den pågældende er undveget eller har forsøgt herpå,
  2. 2) den pågældende er fundet i besiddelse af en ikke ubetydelig mængde euforiserende stoffer,
  3. 3) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har indsmuglet eller handlet med euforiserende stoffer, eller
  4. 4) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et åbent fængsel kan endvidere overføres til lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme.
 3. Stk. 3.
  Det samme gælder, når der efter de nu foreliggende oplysninger er en særlig bestyrket mistanke om, at den indsatte ved fortsat ophold i åbent fængsel vil
  1. 1) undvige eller
  2. 2) begå grovere strafbart eller groft disciplinært forhold eller udvise anden adfærd, der er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i åbent fængsel.
 4. Stk. 4.
  En indsat i åbent fængsel kan også overføres til lukket fængsel, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at beskytte den pågældende mod overgreb eller
  2. 2) den pågældende efter de lægelige oplysninger bør overføres til Anstalten ved Herstedvester.
 5. Stk. 5.
  Under behandlingen af spørgsmålet om overførsel til lukket fængsel kan den indsatte midlertidigt anbringes i arresthus, når der er grund til at antage, at betingelserne for overførsel er opfyldt. Såfremt den indsatte samtykker heri, kan anbringelsen i stedet ske i lukket fængsel. Vedrører spørgsmålet overførsel efter stk. 4 til Anstalten ved Herstedvester, kan den midlertidige anbringelse altid ske i denne institution.
 6. Stk. 6.
  En indsat i åbent fængsel kan desuden efter eget ønske overføres til lukket fængsel, hvis særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.
 1. § 26
  En indsat kan overføres mellem åbne fængsler, mellem lukkede fængsler eller mellem arresthuse
  1. 1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,
  2. 2) for at beskytte den indsatte mod overgreb,
  3. 3) for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand,
  4. 4) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,
  5. 5) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen,
  6. 6) hvis der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,
  7. 7) hvis den indsatte selv ønsker det og særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det, eller
  8. 8) for at undgå, at den indsatte afsoner i en institution, hvor en af den indsattes nærstående gør tjeneste.
 2. Stk. 2.
  En indsat i fængselsafdelinger eller arresthuse udpeget til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen, kan overføres til andre tilsvarende fængselsafdelinger eller arresthuse, når hensynet til at forebygge konflikter, styrke sikkerheden eller modvirke ny kriminalitet taler herfor.
 1. § 27
  En indsat i et arresthus skal overføres til fængsel, når betingelserne i § 21, stk. 3 og 4, og § 28, stk. 1 og 3, ikke længere er opfyldt. Overførsel kan dog undlades, hvis reststraffen er kortvarig.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et arresthus kan endvidere overføres til fængsel
  1. 1) af hensyn til den samlede udnyttelse af pladserne i kriminalforsorgens institutioner,
  2. 2) for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i arresthuset eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme eller
  3. 3) af hensyn til muligheden for at yde den indsatte pædagogisk, lægelig eller anden særlig bistand.
 3. Stk. 3.
  Afgørelsen af, om en overførsel efter stk. 1 eller 2 skal ske til åbent eller lukket fængsel, træffes efter bestemmelserne i § 22, jf. §§ 24 og 25.
 1. § 28
  En indsat i et fængsel kan overføres til arresthus, hvis
  1. 1) det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen eller som led i kriminalforsorgens indsats mod radikalisering og ekstremisme,
  2. 2) der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil undvige, forvolde brand eller indsmugle eller handle med euforiserende stoffer og det må anses for nødvendigt for at forhindre den indsatte i at begå forhold af denne karakter,
  3. 3) det må anses for nødvendigt for at beskytte den indsatte mod overgreb eller
  4. 4) den indsatte efter de lægelige oplysninger bør overføres til Vestre Hospital.
 2. Stk. 2.
  En indsat i et åbent fængsel kan endvidere for et bestemt tidsrum af højst 8 uger overføres til et arresthus, såfremt denne overførsel træder i stedet for en overførsel til lukket fængsel efter § 25, stk. 1, 2 eller 3.
 3. Stk. 3.
  En indsat i et fængsel kan desuden overføres til arresthus, hvis den indsatte selv ønsker det og
  1. 1) har udgang til arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet eller
  2. 2) særlige familiemæssige eller andre personlige forhold taler for det.