Spilleloven § 59

 1. § 59
  Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt udbyder eller arrangerer spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.
 4. Stk. 4.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der udbyder pyramidespil, jf. § 24, med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år. Strafansvaret efter 1. pkt. gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.
 5. Stk. 5.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) overtræder § 13, stk. 3, § 15, § 16, § 20, § 21, § 22, § 23, § 28, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, § 30, § 34, stk. 1 og 3, § 35, § 36, stk. 1, § 37, § 38, stk. 1 og 3, § 39, stk. 1 og 3, § 40, § 43, § 43 a, stk. 4, og § 47, stk. 2-4,
  2. 2) stiller lokaler til rådighed for afvikling af spil, der ikke har tilladelse efter denne lov,
  3. 3) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 32,
  4. 4) reklamerer for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter denne lov,
  5. 5) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i et spil, der har tilladelse efter denne lov, uden tilladelsesindehaverens godkendelse,
  6. 6) søger erhverv ved spil, der ikke har tilladelse,
  7. 7) varetager den daglige drift efter § 37 som bestyrer uden at være godkendt af spillemyndigheden eller
  8. 8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for tilsynet med bidragsbetalingen og tilsynet med anvendelsen af indtægterne fra det særlige bidrag til dækning af udgifter af særlig interesse efter § 43 a.