Lov om produktsikkerhed § 35

 1. § 35
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som
  1. 1) forsætligt overtræder § 5, § 7 eller § 10, stk. 1 eller 2,
  2. 2) med forsæt, ved grov uagtsomhed eller gentagne gange undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud efter § 19, § 20, stk. 1, 2, eller 4, § 21, § 22 eller § 28,
  3. 3) med forsæt eller ved grov uagtsomhed undlader at meddele kontrolmyndigheden en i henhold til § 17, stk. 1, nr. 1, eller § 24 afkrævet oplysning,
  4. 4) undlader at opbevare dokumentation efter § 8, stk. 2, eller § 10, stk. 3, eller
  5. 5) undlader at foretage den fornødne underretning af kontrolmyndighederne, efter § 11, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Hvis uretmæssig anvendelse af CE-mærkning er sket med forsæt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, straffes anvendelsen af CE-mærkning med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Det kan i regler fastsat i medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 26 eller § 30 fastsættes, at overtrædelse af reglerne straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.