Lov om produktsikkerhed § 22

  1. § 22
    Hvis et produkt vurderes at kunne være farligt i særlige situationer, herunder når det anvendes på en bestemt måde, eller når det anvendes ud over den forventede levetid, kan kontrolmyndigheden påbyde enhver, der har gjort et produkt tilgængeligt på markedet, at
    1. 1) anføre advarsler på dansk om de mulige risici, der er ved produktet, eller
    2. 2) foretage sikkerhedsforanstaltninger som fastsat af kontrolmyndigheden forud for markedsføring eller salg af produktet.
  2. Stk. 2.
    Hvis et produkt vurderes at kunne være farligt for visse kategorier af personer, herunder børn eller ældre, kan kontrolmyndigheden påbyde enhver, der har gjort et produkt tilgængeligt på markedet, at advare de pågældende personer. Advarslen skal være rettet specifikt mod modtagergruppen eller dennes repræsentanter og skal om nødvendigt udsendes som en særlig advarsel. Advarslen skal udformes på dansk.