Lov om produktsikkerhed § 11

  1. § 11
    Hvis en producent eller en distributør ved, at et produkt, som vedkommende har gjort tilgængeligt på markedet, ikke opfylder § 5, skal vedkommende straks underrette kontrolmyndigheden herom og om de forholdsregler, der er truffet for at undgå risici.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som underretning efter stk. 1 skal indeholde.