Lov om produktsikkerhed § 12

  1. § 12
    Producenter, distributører og kontrolmyndigheder skal i videst muligt omfang samarbejde om de forholdsregler, der skal træffes i medfør af § 9, stk. 1, for at forhindre, at der opstår risiko for fare som følge af leverede produkter.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheder. For så vidt angår produkter eller særlige aspekter ved produkter, der henhører under andre ministre, fastsættes reglerne af den pågældende minister.