Lov om produktsikkerhed § 17

 1. § 17
  Til brug for vurderingen af, om et produkt er omfattet af lovens bestemmelser, og om produktet er sikkert, kan kontrolmyndigheden
  1. 1) kræve, at de berørte parter giver kontrolmyndigheden de oplysninger og dokumenter, som skønnes nødvendige til brug for en sådan vurdering,
  2. 2) udtage prøveeksemplarer af produktet eller bestanddele heraf uden betaling og
  3. 3) foretage relevante og nødvendige undersøgelser af produktet.
 2. Stk. 2.
  Kontrolmyndigheden kan kræve de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, udleveret, uanset om de foreligger på papir eller elektronisk.
 3. Stk. 3.
  Producenterne kan ikke undlade at give kontrolmyndigheden de oplysninger og dokumenter, der er angivet i stk. 1, nr. 1, under henvisning til at oplysningerne har karakter af forretningshemmeligheder.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller en privat virksomhed til at varetage de beføjelser, som kontrolmyndigheden har i medfør af stk. 1, nr. 2 og 3.