Postloven § 28

 1. § 28
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 6, stk. 1, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 13, stk. 4, § 16 og § 24.
 2. Stk. 2.
  Den, der udøver postbefordring uden tilladelse efter § 3, stk. 1, straffes med bøde.
 3. Stk. 3.
  Overtrædelse af § 7, stk. 1 og 2, begået af en virksomhed med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, jf. § 3, stk. 1, straffes med bøde.
 4. Stk. 4.
  Overtrædelse af artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester straffes med bøde.