Postloven § 3

 1. § 3
  Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren.
 2. Stk. 2.
  Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som
  1. 1) ikke er under konkurs,
  2. 2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,
  3. 3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,
  4. 4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2,
  5. 5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og
  6. 6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.
 3. Stk. 3.
  Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.
 4. Stk. 4.
  Der kan meddeles tilladelse til lokal eller landsdækkende postbefordring. Virksomheder med tilladelse til landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.
 5. Stk. 5.
  Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring.