Postloven § 13

 1. § 13
  Kommunen meddeler transportministeren, hvilke postmodtagere der har krav på at få forsendelser afleveret direkte til boligen, jf. § 9.
 2. Stk. 2.
  Transportministeren opretter og ajourfører en database over de i stk. 1 nævnte postmodtagere.
 3. Stk. 3.
  Transportministeren skal give postvirksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring adgang til oplysninger om navn og adresse, herunder beskyttede navne og adresser, i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 28, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, på de postmodtagere inden for postvirksomhedens geografiske dækningsområde, som har krav på at få forsendelser afleveret direkte til boligen, jf. § 9.
 4. Stk. 4.
  Oplysninger, som en postvirksomhed har fået adgang til i medfør af stk. 3, må kun anvendes af postvirksomheden i forbindelse med befordring af forsendelser for andre.
 5. Stk. 5.
  Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage administration, ajourføring og videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.
 6. Stk. 6.
  Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om oprettelse og ajourføring af databasen og videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.