Investeringsfondsloven § 9 A

 1. § 9 A
  Skattepligtige, der i 1992 har et udbyttetab på mindst 30 pct., som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, og som har jordbrug som hovederhverv, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i nævnte lov, kan anvende bestemmelserne i stk. 2-9.
 2. Stk. 2.
  I de tilfælde, hvor investeringsfondshenlæggelser efter § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1, og § 10 A skal medregnes i den skattepligtige indkomst, kan henlæggelserne uden tillæg medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori pligten til beskatning af henlæggelserne efter de nævnte bestemmelser indtræder, jf. dog stk. 3. Det er en betingelse, at denne pligt indtræder i perioden fra den 7. oktober 1992 til og med udgangen af indkomståret 1993, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Skal en investeringsfondshenlæggelse efter § 9, stk. 2, medregnes i den skattepligtige indkomst, kan henlæggelsen i stedet for beskatning efter stk. 2 uden tillæg medregnes i den skattepligtige indkomst for indkomståret forud for det indkomstår, hvori beløbet hæves, såfremt hævningen sker inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret forud for det indkomstår, hvori beløbet hæves. Det er en betingelse, at hævning tidligst sker den 7. oktober 1992 og senest inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret 1993.
 4. Stk. 4.
  Selv om der afsiges konkursdekret over den skattepligtige i det indkomstår, hvori henlæggelserne efter stk. 2 eller 3 skal medregnes i den skattepligtige indkomst, medregnes henlæggelserne i den del af indkomsten, der ikke indgår i konkursindkomsten.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelsen i stk. 2 finder ikke anvendelse, såfremt beskatning indtræder på grund af den skattepligtiges død eller konkurs.
 6. Stk. 6.
  Tilkendegivelse af, at beskatning af ikke anvendte henlæggelser ønskes gennemført efter reglerne i stk. 2 og 3, skal være fremsat over for skattemyndighederne inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvor henlæggelsen efter stk. 2 og 3 skal medregnes i den skattepligtige indkomst.
 7. Stk. 7.
  Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder anvendelse for henlæggelser, hvor beløb på særlig konto, jf. § 5, er indsat inden den 7. oktober 1992.
 8. Stk. 8.
  50 pct. af de indskud på den i § 5 nævnte særlige konto, der modsvarer henlæggelsesbeløbene nævnt i stk. 2 og 3, udbetales til den skattepligtige. For personer indbetaler pengeinstituttet de resterende 50 pct. til Told- og Skattestyrelsen. For personer gælder indbetalingen som foreløbig skat efter reglen i kildeskattelovens § 59 for det indkomstår, hvor henlæggelsen efter stk. 2 og 3 skal medregnes i den skattepligtige indkomst. For selskaber og foreninger mv. kan de resterende 50 pct. udbetales til selskabet, foreningen mv. i det omfang, beløbet må antages at ville overstige indkomstårets indkomstskat reguleret for eventuelle tillæg og efter fradrag af faktisk betalte aconto-skattebeløb reguleret for eventuelle tillæg, såfremt en statsautoriseret eller registreret revisor over for pengeinstituttet har afgivet skriftlig erklæring om beløbets størrelse.
 9. Stk. 9.
  Indskudsbeløb på den i § 5 nævnte særlige konto, der efter reglerne i stk. 1-8 endnu ikke er udbetalt til den skattepligtige eller indbetalt til Told- og Skattestyrelsen, sikrer skattekravet efter stk. 2 og 3 og kan ikke hæves, før skatten for det indkomstår, hvor henlæggelsen skal medregnes til den skattepligtige indkomst, er betalt, jf. dog stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter stk. 2, 3 og 8.