Investeringsfondsloven § 9

 1. § 9
  Er en foretagen investeringsfondshenlæggelse ikke eller ikke fuldt ud benyttet til forlods afskrivning inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 6, stk. 2, medregnes det ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 3 pct. for hvert år fra henlæggelsesårets udløb og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesåret, jf. dog § 9 A. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.
 2. Stk. 2.
  En foretagen investeringsfondshenlæggelse, der ikke anvendes som nævnt i § 3, stk. 1, kan hæves, selv om fristen efter § 6, stk. 2, ikke er udløbet. I så fald medregnes det nævnte henlæggelsesbeløb med tillæg af 3 pct. for hvert år fra henlæggelsesårets udløb og indtil udløbet af det indkomstår, hvori beløbet hæves, i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesåret, jf. dog § 9 A. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.
 3. Stk. 3.
  Det beløb, der er indsat på kontoen for investeringsfond, jf. § 5, sikrer skattekravet efter stk. 1 og 2 og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.
 4. Stk. 4.
  Anvendelse af henlæggelser til dækning af udgifter efter § 3, stk. 9, sidestilles i stk. 1 med forlods afskrivning.