Investeringsfondsloven § 10 A

 1. § 10 A
  Er der hævet midler på den i § 5 nævnte konto for investeringsfond, uden at den til det hævede beløb svarende henlæggelse kan forlods afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstituttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes de ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 3 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af det indkomstår, hvori midlerne er hævet, i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene, jf. dog § 9 A. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.
 2. Stk. 2.
  Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre den ikke anvendte henlæggelse til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele beløbet er anvendt.
 3. Stk. 3.
  Har forlods afskrivning efter stk. 2 ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning senest kunne foretages.
 4. Stk. 4.
  Reglerne i stk. 1, 2 og 3, jf. dog § 9 A, finder tilsvarende anvendelse på midler, der er hævet, uden at den til det hævede beløb svarende henlæggelse kan anvendes til dækning af udgifter som nævnt i § 3, stk. 9.