Investeringsfondsloven § 10

 1. § 10
  I tilfælde af den skattepligtiges død eller konkurs, eller hvis erhvervsvirksomheden ophører eller afhændes, medregnes ikke anvendte henlæggelsesbeløb med tillæg af 3 pct. for hvert år fra henlæggelsesårenes udløb og indtil udløbet af døds-, konkurs-, ophørs- eller afhændelsesåret i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene, jf. dog § 9 A. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Med ophør af erhvervsvirksomhed sidestilles ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1, flytning af skattemæssigt hjemsted til Færøerne, Grønland eller en fremmed stat efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale eller ophør af den begrænsede skattepligt af erhvervsvirksomhed efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d eller e. Dette gælder dog ikke i det omfang, den pågældende fortsat er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2 med hensyn til erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. Ophører skattepligten for et selskab, en forening eller fond mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a eller b, for så vidt angår erhvervsmæssig virksomhed, eller § 1 i fondsbeskatningsloven, skal ikke anvendte henlæggelsesbeløb medregnes i den skattepligtige indkomst for henlæggelsesårene som nævnt i 1. og 2. pkt. Det samme gælder, hvis et selskab mv. overgår til beskatning efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Hvor erhvervsvirksomheden afhændes eller ophører, kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, såfremt indehaveren inden 2 år efter afhændelsen eller ophøret overtager en anden virksomhed.
 3. Stk. 3.
  Ophører skattepligten for en person eller et selskab, en forening eller fond mv., kan henlæggelsen opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis personen, selskabet, foreningen eller fonden inden 2 år efter skattepligtsophøret på ny bliver fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig af erhvervsvirksomhed.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1 finder ikke anvendelse i det omfang henlæggelsen overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 1, nr. 2, eller § 45, stk. 1, nr. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 2.